<

Betonová směs

Beton je umělé stavivo, složené ze směsi drobného a hrubého kameniva, pojiva, přísad a příměsí, které mají vliv na některé jeho vlastnosti. Společným promícháváním všech složek se získaná směs dopravuje na místo zpracování, tj. uložení do pevných forem nebo bednění a zhutnění tak, aby formy byly zcela a řádně vyplněny. Po zatuhnutí vzniká jednotlivý výrobek přesného tvaru vymezený formou, který v dále následujícím procesu tvrdnutí nabývá požadované pevnosti a dalších vlastností. Beton je v současné době nejrozšířenějším stavebním materiálem, který se uplatňuje ve všech stavebních oborech.

Složky betonu

  1. cement – používáme třídu cementu 42,5
  2. kamenivo – pro běžné betonové směsi používáme přírodní, těžené, tříděné, 4 frakcí (0-4 ,4-8, 8-16 a 11-22).
  3. voda - záměsová voda z vlastní studny – vhodná pro výrobu betonových směsí
  4. přísady – převážně od firmy MAPEI.

Výroba
Centrální talířové míchací centrum, řízené počítačem. Jednotlivé komponenty betonových směsí jsou dávkovány automaticky podle zadaných receptur, to zajistí požadované vlastnosti betonových směsí a eliminuje selhání lidského faktoru. Odchylka do 3% u cementu, vody a kameniva do 5% u přísad je automaticky vyrovnána v příští záměsi. Vyšší odchylka zařízení okamžitě odstaví, hlásí poruchu a neumožní pokračovat v neřízené výrobě. Stejné výrobní podmínky platí pro betonové směsi řady B, cementové mazaniny P 100-500, KSC 1-3 a další včetně zákaznických receptur.

Doprava
Doprava betonových směsí se dělí na primární a sekundární.
Primární : dodání betonových směsí na staveniště – autodomíchávače, kontejnery a u sušších směsí i běžné nákladní automobily. Podle ČSN 732400 se doba primární dopravy stanoví tak, aby po ukončení manipulace a zpracování betonové směsi na staveništi při dané teplotě vnějšího prostředí a teplotě betonové směsi, čerstvý beton dosáhl pevnosti v tlaku nejvýše hodnoty 0,5 MPa, požadované při zkoušce tuhnutí dle ČSN 731332. Pro stanovení doby přepravy betonové směsi při teplotě do 25°C bez zpomalovací přísady, za předpokladu jejího zpracování a manipulace na stanovišti do 15 minut od přejímky bez prověření zkouškou tuhnutí dle ČSN 731332 lze uplatnit hodnoty uvedené v tabulce 3.2 uvedené v ČSN 732400.

Tabulka 3.2. Maximální doba dopravy čerstvého betonu dle ČSN 732400
Použitý cement Teplota prostředí °C Maximální doba dopravy (minuty)
  0 - 25 70
CEM 42,5 a vyšší > 25 30
  < 0 45
CEM I 32,5, CEM II, 0 - 25 90
CEM III, CEM IV > 25 45
 v < 0 45

Čas namíchání betonové směsi je zaznamenán na dodacím listě. Po dohodě je možno dobu přepravy (zpracovatelnosti) prodloužit.
Sekundární: přímo na staveniště – např. skluzy, jeřáb s košem, čerpadla atd.

Zpracování betonových směsí
Co nejrychleji – viz předchozí. Před uložením betonových směsí zkontrolovat připravenost – stav a pevnost bednění, čistota, savé povrchy navlhčit, zušlechtěné povrchy ošetřit odformovacím prostředkem, stav armování a distančních podložek atd. Zpracováním se rozumí dokonalé vyplnění forem nebo bednění. Způsob a potřebná intenzita zpracování jsou závislé na konzistenci betonové směsi.Konzistence se vyjadřuje hodnotou zpracovatelnosti, tj. číselnou hodnotou s názvem zkušební metody, kterou se zpracovatelnost kontroluje. V naší společnosti se používá zkušební metoda "Sednutí kužele" – kde hodnotou zpracovatelnosti je hodnota sednutí komolého kužele z čerstvého betonu po jeho doformování v mm.

Označení konzistence Sednutí kužele čerstvého betonu °C
S1 - zavlhlá 10 - 40mm
S2 - měkká 50 - 90mm
S3 - velmi měkká 100 - 150mm
S4 - polotekutá 160 - 210mm
S5 - tekutá 220 a víc mm

Betonové směsi S 3, S 4 a S 5 jsou čerpatelné. Čerstvý beton obsahuje velké množství vzduchových pórů, které je potřeba pro dosažení ožadované pevnosti a podle ČSN EN 206-1 co nejdelší trvanlivosti co nejvíce odstranit – propichování, vibrování, válcování a podobně. Při ukládání čerstvého betonu nesmí docházet k rozměšování. Dle ČSN 732400 je maximální výše volného pádu betonu 150cm. Díky dnes běžně užívané tekuté konzistenci lze doporučit co nejmenší výšku – do 50cm. Zpracování a zhutňování betonových směsí má probíhat způsobem „čerstvý do čerstvého“, nebo až po dosažení pevnosti staré vrstvy 3,5MPa – konec tuhnutí. Jinak dochází k nechtěným pracovním spárám, které jsou místy poruch např. vodotěsnost, přenášení namáhání atd.V žádném případě se nesmí do betonových směsí přidávat voda na stavbě. Konzistence se dá upravit pomocí plastifikátorů. Poměr cementu a vody (V/C) předepsaný pro danou třídu betonu musí být dodržen. Pokud se na přání zákazníka voda přidá – musí potvrdit na dodací list – tato betonová směs přestane být „Typovou“ a stává se „Zákaznickou“ recepturou. Za případné neshody neručí výrobce, ale odběratel. Beton má pak skoro bílou barvu na lomu. Správná barva na lomu je modrozelená.

Ošetřování a ochrana betonu
K dosažení požadovaných vlastností je nutné ošetřování a ochrana betonu po určitou dobu po vybetonování. Ošetřování má zabránit předčasnému vysychání, vyplavení při dešti a tekoucí vodě, rychlému ochlazení – vysoký gradient teplot, mrazů apod. Hotový beton je nutno po zatuhnutí v době jeho tvrdnutí ošetřovat (udržovat ve vlhkém stavu) proto, aby bylo dosaženo nerušené hydratace cementového tmelu a tím co nejvyšší výsledné pevnosti i odolnosti proti vlivu prostředí. Přítomnost vlhkosti také omezuje vznik nežádoucích tahových napětí vznikajících vlivem smršťování. Minimální počet dnů k ošetřování betonových směsí dle ČSN EN 206 - 1

Vývoj pevnosti betonu Rychlý Střední Pomalý
Teplota betonu během ošetřování °C 5 10 15 5 10 15 5 10 15
Okolní podmínky během ošetřování
Bez přímého slunečního záření
vlhkost 80%
2 2 1 3 3 2 3 3 2
Mírné sluneční záření a vítr
vlhkost 50%
4 3 2 6 4 3 8 5 4
Prudké sluneční záření a silný vítr
vlhkost < 50%
4 3 2 8 6 5 10 8 5

Ochrana proti působení nízkých teplot a mrazu je podrobně řešena v ČSN 732400. Podle ENV 206 se za normální podmínky považuje průměrná denní teplota + 5°C. Bezprostředně po betonáži teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod + 5°C po dobu nejméně 72 hodin, nebo pokud pevnost betonu nedosáhne 5MPa. Samostatnou kapitolou na prodloužení trvanlivosti betonu je povrchová úprava (impregnace, hydrofolizace, flutování), sanace betonu (disperze, pryskyřice apod.). Podle účelu použití nebo podle dalších zvláštních vlastností než je pevnost jako např. objemová hmotnost, vodotěsnost, mrazuvzdornost atd. lze betony rozdělit do různých druhů. Podle pevnosti se betony dělí do tříd. Pevnost je dominantní vlastnost, jelikož se od ní odvíjí ostatní parametry. Třída betonu se označuje jakost betonu vyjádřená pevností. Za písmenem C je zlomek válcové a krychelné pevnosti – např. C 16/20, ve stáří 28 dní (vyjímečně v jiném předem dohodnutém stáří). Betony se vždy označují třídou a jsou-li požadovány ještě další předepsané a kontrolované vlastnosti označí se dále symbolem příslušného druhu s číselným označením hodnoty další požadované vlastnosti – např. C 16/20 XC2 – tak zvané SAP – stupeň vlivu prostředí. Vysoký důraz na trvanlivost a životnost betonu v ČSN EN 206-1 jasně specifikuje kromě SAP i parametry složení betonů, např. maximální vodní součinitel, dávka cementu, provzdušnění atd. Na přání zákazníka mohou být odebrány vzorky a přezkoumány nezávislou akreditovanou laboratoří vzorky betonových směsí z každé dodávky na stavbu.